torsdag 13 september 2012

Skillnader igen - Some differences again

Nu har jag haft ett super långt sommarlov från skrivandet, men idag tänkte jag att det var dags att fatta pennan eller tangentbordet igen.

Sommarminnen - Summer memories

Eftersom vi under sommaren rest en del i Finland, Stockholm, Köpenhamn och Skåne, så tänkte jag passa på att fundera på skillnader igen. Jag har redan tidigare konstaterat att vardagslivet här är ganska lika det i Finland, men det finns ändå saker som är olika här än där. Listan här nedan har ingen större logik, eftersom jag bara skrivit ner alla skillnader jag tänkt på just idag.


Skräpiga gator - fina parker
Det första som slog mig när vi kom hem från Finland var smutsen som finns över allt. Jag vet att jag skrivit om det redan tidigare, men jag har ändå svårt att förstå varför gatorna i Malmö ska vara fyllda med skräp, gamla tuggummin och cigarettfimpar, som gatan skulle vara en enda stor askkopp. Som jag berättat redan tidigare så städas gatorna och trottoarerna i Helsingfors varje morgon före folk går till jobbet ( jag tror inte Helsingforsare i sig är städigare än Malmöbor, men om man inte vadar i skräp är man kanske mera benägen att leta fram en askkopp).


Det som istället är fint och städigt i Malmö är de många parkerna. Jag tror inte att man hittar lika fint städade parker i Helsingfors eller på många andra ställen heller för den delen.

 Men det är tyvärr gatorna som stadens besökare ser först och de är inte till sin fördel. Lite oroväckande är utlåtandet från staden, att gatorna kommer att bli i ännu skräpigare pga Eurovision Song Contest. Nu är ju inte hela Malmö lika smutsigt. Vissa kvarter utanför innerstaden är mycket rena, men de som besöker staden befinner sig allt som oftast i innerstaden.


Cykla eller promenera
En hel del av Malmö-bor lämnar bilen hemma och cyklar istället. Vilket ju leder till ett grönare Malmö och är att föredra. Cykelvägsnätverket är också väldigt exemplariskt. Skulle verkligen vara något för Helsingfors och andra städer att kopiera.

Men ifall du istället vill undersöka Malmö till fots är det helt enkelt livsfarligt. Efter att ha studerat gatorna i både Helsingfors, Åbo, Stockholm och Köpenhamn kan jag bara konstatera att i alla andra städer sträcker sig övergångsstället (eller skyddsvägen som det heter på finlandssvenska) även över cykelvägen så att man till fots kan gå säker. Men i Malmö är det istället cyklisterna som har förkörs rätt och fotgängarna som får hoppa undan så gott det går. De flesta cyklisterna brukar också cykla för full fart istället för att sakta ner vi övergångsställen. Farligt, farligt.
(Cykelhjälmarna har dock ökat i stadsbilden i alla fall lite. Kom idag in på en sida med jätte skojiga hjälmar för den som söker något extra).

Vägskyltar
I både Helsingfors och Stockholm saknade jag Malmös exemplariska väg- och informationsskyltar. Det går helt enkelt inte att tappa bort sig. Skyltarna berättar precis vart du är på väg. I de andra städerna kan det finnas en skylt här och där utan någon större logik.

Allmänna toaletter
Malmö har jätte fina allmänna toaletter, vilket jag verkligen uppskattar som småbarnsmamma. De finns i alla parker och de är rena och fina (kanske det är hit gatu-underhållningspegarna går). I Helsingfors kan man inte tänka sig att besöka en allmän toalett för de är helt enkelt så lortiga. Samma märkte vi i Stockholm. Vi betalde för att besöka en vid Drottningholmskajen, men kunde inte gå in för det var så fruktansvärt hemskt.

Allmän toalett i bakgrunden - Public Toilet in the background


Parklunch
En småbarnsgrej som vi har i Helsingfors är parklunch för barn. Under hela sommaren delas det ut gratis parklunch till barn i de största parkerna i varje stadsdel. Tanken är att alla barn ska ha en nyttig lunch även på sommaren. Barnen behöver bara ta med sig en tallrik för att ta del av lunchen. Parklunch fanns redan när jag var liten och jag kommer ihåg att min yngre syster och jag tyckte att det var spännande att få äta ute i parken. Och när jag tänker på Malmö med en väldigt hög grad av fattigdom skulle en parklunch även här kunna förgylla vardagen för många. Det borde inte bli så dyrt heller om man håller sig till typ soppor och grytor.
 Läste också någonstans att även vissa skolor i New York erbjuder lunch semestertider. 

Malmöfestivalen och andra aktiviteter
Malmö är bra på att ordna tillställningar och aktiviteter för sina invånare. I Folkets park finns det program för både små och stora under hela sommaren och även året runt.

Folkets Park - En kanin njuter av livet och allsång för barnOckså runt om i staden fanns en hel del roliga aktiviteter. Sommaren kulminerades i Malmö festivalen. Nordens största stadsfestival med gratiskonserter och program varje dag.
Här kan ni se programmet och bilder.

Malmöfestivalen

Det är inte många städer som skulle stänga hela innerstaden för trafik i en hel veckas tid. 

Fast i år har det hänt en hel del även i Helsingfors, efterson staden är designhuvudstad i år. Och i sommar besökte jag Helsingfors precis under den årliga sambakarnevalen och jag höll inte på att känna igen min egen hemstad. Stämningen var helt underbar med över 5000 sambadansare på gatorna.Sambakarneval i Helsingfors - Samba Festival in Helsinki

Språket
I vardagen är det väl språket som ibland vållar lite besvär. Finlandssvenskan har en hel del ord och uttryck som inte finns i rikssvenskan för att inte tala om Skånskan. Jag märker det först sedan människor omkring mig tystnar och ser ut som levande frågetecken när jag sagt något.

Nå väl personer omkring oss har redan vant sig med våra uttryck som tassigt och tossigt för något lustigt eller skoj som hänt. Eller när flickorna säger att de har pipi mage när de menar att det gör ont. Men det här med jacka och rock är svårt att komma ihåg. För oss är de flesta utejackor rockar och jacka använder vi för snäppet bättre kläder. Men här används inte ordet rock alls för ytterkläder.

Ett annat ord som vi använder ofta så här på hösten är en finlandism nämligen muta, men på svenska heter det ju geggamoja fast flickorna har nog försökt få de andra barnen att använda muta istället.

Men en grej med språket som gör mig helt galen är fel andvändning av personliga pronomen och genitiv s som även fastnat hos våra flickor. Här i Skåne säger de oftast hons istället för hennes. 'Jag är hons kompis' istället för 'hennes kompis' och det är 'hons väska' istället för 'hennes väska'. Så säger man också 'jag känner han' istället för att 'jag känner honom'. Jag tror att det även finns en del finlandssvenska dialekter som använder det lika, men det gör det inte desto bättre.

Nå väl, det här får vara tillräckligt för idag. Som sagt har de flesta sakerna inget med varandra att göra utan jag bara råkade komma ihåg dem just idag :).


Oj, en grej måste jag ännu tillägga. Polisen här i Malmö söker igen ett nytt lov för kameraövervakning, denna gång för Stortorget (och bara mellan midnatt och sex på morgonen, för potentiella rånare rör sig ju inte ute andra tider, eller hur) men igen är det högst osäkert att det får lovet för att man måste skydda folks integritet. Jag kan ännu inte heller förstå vad människor är rädda att ska synas i kamerabilderna. Inte gör jag åtminstone något sådant när jag rör mig i innerstaden som inte skulle få fastna på bild.


Ha en bra dag var ni en befinner er!Differences


I had a super long summer vacation from writing, but today I thought it was time to hit the keyboard again.

Since we have been travelling in Finland, Stockholm, Copenhagen and Skåne (Skania) during the summer,  I thought I would take this opportunity to reflect on the differences again. I have already found that daily life here is quite similar to that in Finland, but there are still things that are different here than there. The list below has no logic, because I just wrote down all the differences I thought about just today.

Littered streets - nice parks
The first thing that struck me when we got home from Finland was thy dirt everywhere on the streets. I know I've written about it already, but I still have a hard time understanding why the streets of Malmö are filled with trash, old chewing gum and cigarette butts, like the street would be one big ashtray.

The paks again are very tidy and clean in Malmö. I do not think you will find as nice cleaned parks in Helsinki or in many other places either for that matter.

 But it is unfortunately the streets that the visitors to the city see when they arrive and they are  not to their advantage. A little alarming is the statement from the city that the streets will be more dirty because of the Eurovision Song Contest, since the money goes to the decoration of the city. Now of course not all of Malmö is dirty, some neighborhoods outside the inner city are very clean, but those who visit the city are most often in the inner city.

Cycle or walk
A lot of the people living in Malmö leave the car at home and cycle instead. Which of course leads to a greener Malmö and is preferable. The Cycle path network is also excellent. Would really be something for Helsinki and other cities to copy.

But if you instead want to explore Malmo on foot, it is simply deadly. After studying the streets in both Helsinki, Turku, Stockholm and Copenhagen, I can only conclude that in all other cities crosswalks range over the cycle path as well but not here. It is instead those walking that need to look out for the cycles and jump out of the way as much as possible. Most riders also tend to cycle in full speed instead of slowing down when coming to a crosswalk. Very, very dangerous.

Signposts
In both Helsinki and Stockholm I missed the excellent road and information signs of Malmö. It is simply impossible to get lost. The signs tell exactly where you are going. In the other towns, there may be a sign here and there without much logic.

Public toilets
Malmö has very nice public toilets, which I really appreciated as a mother. They come in all parks and they are clean and nice. In Helsinki you can not visit a public toilet because they are simply too dirty. The same we noticed in Stockholm. We payed to visit one at Drottningholm quay, but could not go in because it was all too disgusting.

Park Lunch
A special thing that we have in Helsinki is park lunch for children. Throughout the summer there is free lunch to children in the largest parks in each neighborhood. The idea is that all children should have a wholesome lunch, even in summer. The kids just need to bring a dish to take part in the lunch. Park lunch already existed when I was young and I remember that my younger sister and I thought it was exciting to eat out in the park. And when I think of Malmö with a very high degree of poverty it would be a clever thing to start to have a park lunch even here. It should not be that expensive either if you stick to soups and stews.
I also read somewhere that some schools in New York offer lunch during the holidays.

Malmö Festival and other activities
Malmo is good at organizing events and activities for its residents. The People's Park (Folkets Park) arranges program people in all ages throughout the summer and even year-round.

Also around the whole city there was a lot of fun activities during this summer. The summer culminated in the Malmö Festival. Largest city festival with free concerts and programs every day in the Nordic countries.
Here you can see the program and images.

There are not many cities that would close the downtown to traffic for an entire week.

Though this year it has happened a lot in Helsinki as well, since it is  World Design Capital this year. And this summer, I visited Helsinki just in time for the annual samba carnival and I did not recognize my own hometown. The atmosphere was wonderful with over 5000 samba dancers in the streets.


Well, this might be enough for today.
 Oh, one thing I have yet to add. The police here in Malmö is looking to get the rights for a new CCTV, this time for the Great Square (Stortorget) (and only between midnight and six in the morning, because potential robbers are not active other times, right :) ), but again, it is highly doubtful, since will disturbe the privacy of people. I still can not understand what people are afraid to be seen in the camera images.


Have a good day, where ever you are!fredag 20 juli 2012

Sommarlov Live

Idag var dagen då vi skulle  se SVT:s sommarprogram för barn SOMMARLOV live vid Dockan i Malmö. På programmets sida på nätet står att man helst ska vara på plats kl 7.00 om man vill ha en sittplats. Tyvärr kom vi inte ens upp ur sängen före sju, så våra chanser till en sittplats hade rykt redan före vi var på plats kl 8.15. Det var alldeles smockfullt vid kajen och vi hade ingen chans att komma nära båten.


Today was the day when we went to see the SVT's summer program for children's SOMMARLOV  live by the Docks at Malmo. They recommended to be there at  7 o'clock in the morning to get a seat, but unfortunately we didn't get out of the bed before seven, so our chances of a seat had vanished already at that point-. We arrived at 8.15 and it was was absolutely smacked with people at the pier and we had no chance to get close to the boat.Vi satt oss i alla fall på bryggan för att följa med förberedelserna och för att äta frukost, men tyvärr hörde vi inte så mycket, fast de som satt nära själva spelningsplatsen verkade ha skoj. Och flickorna lyckades se Malin som ledde showen, men var besvikna för att de andra två Kringlan och Joni fattades. 

We anyway sat sat down as close we could get and enjoyed some breakfast. Unfortunately we did not hear that much, but those who sat near the boat seemed to have fun. And the girls managed to see Malin, who leads the show, but they were  disappointed that the other two Kringlan and Joni were missing.Just före själva showen skulle börja fick flickorna nog och vi lämnade Dockan just när första tonerna av live -showens musik började. Men jag tror nog att det är skoj ifall man lyckas ta sig dit lite tidigare och får vara med om hela grejen. Vi får kanske försöka en gång till lite senare i augusti. Vi får till lekplatsen vid Turnig Torso istället, en av dom bästa i Malmö tycker flickorna med hängmattor och annat roligt.

Just before the actual show would start the girls had enough and we left the dock just as the first notes of the live show began. But I think it is worth visiting if you manage to get there a little earlier and be a part of the whole thing. We'll probably try again a little later in August. 
We went to the playground at Turnig Torso instead, one of the best in Malmö, according to the girls thanks to the wooden hammocks and other fun stuff.


Det här är Green Matmarknades egna bild
När vi lekt färdigt besökte vi Green Matmarknaden vid Turning Torso och den kan jag verkligen rekommendera. Ekologisk mat, som inte är så dyrt i en vackert inredd butik eller saluhall som de själva kallar det.


When we were done playing we went to Green food market at the Turning Torso and I can really recommend it. Organic food, which is not too expensive in a beautifully decorated shop.
.
onsdag 18 juli 2012

Finnjävlar - Finnish bastards

Här i Skåne är alla väldigt väl inställda mot finländare och hittills har jag inte hört ett ont ord från någon gällande vår nationalitet.

Men döm om min förvåning då ordet finnjävlar kom emot när jag skulle läsa en kvällssaga åt våra 4-åriga tvillingsflickor. 

Boken är skriven av Milena Bergquist och handlar om 6 -åriga Millans äventyr och ämnet i sig låter väldigt oskyldigt, men boken var nog allt annat. Här ska ni själva få läsa några stycken:

Senare i boken fanns det även en bild som illustrerade den svärande finnen, men den ids jag inte kopiera hit.

Först tänkte jag att boken måste vara gammal typ från 1960 eller -70 -talet, men nej, den är faktiskt tryckt 2005. Nu kan det ju hända att författaren själv upplevt bråkiga finnar i sin barndom, men jag tycker inte att det behöver skrivas så här i en barnbok som utges på 2000-talet.
Och inte tycker jag heller om att man lär svordomar i barnböcker. De hinner barnen lära sig senare alldeles själva. 


Jag undrar nog lite om vi finnar är för snälla, eftersom ingen anmält detta. Åtminstone borde bakpärmen innehålla en varning, så att man vet vad som komma skall.
Finnish bastardsHere in Skåne is all people have been very positive about Finns and so far I have not heard a bad word from anyone regarding our nationality.

But imagine my surprise when I was reading about the Finnish bastards  when I was reading a bedtime story to my 4-year-old twin girls.

The book is written by Milena Bergquist and it is about  the adventures of the 6-year old Millan and the book itself sounds very innocent, but it wsn't.

In the book I could read that Finns live in uggly houses and like to fight with knives. I could also read that all Finns are poor and they get new clothes only one's a year when the factory gives them some as charity.

Later in the book, there was also a picture that illustrating  a swearing Finn.


  At first I thought that the book must be old from1960 or -70's, but no, it's actually printed 2005. Now it may well be that the author herself have experienced very unpleasent Finns in her childhood, but I don't think a childrens book is the right place to write about it. It is also very strange to use swearing in a book for children.

I think there should be somekind of a warning in the book, since it wasn't a pleasent story time.


lördag 7 juli 2012

En vecka efter cykelstölden

Så här en vecka efter att lådcykeln blivit stulen är jag fortfarande ledsen eller närmast förbannad, men det beror mest på att livet blivit så besvärligt. Det gick så lätt och komma över allt med lådcykeln. Senast igår när vi var till biblioteket, så märkte vi att böckerna väger ett ton. Men man lär sig. Nu funderar vi på att skaffa en cykelvagn/-kärra istället. Inte lika bra som en lådcykel, men fördelen är den att vi kan förvara kärran i trapphuset.
 Och tack vara Länsförsäkringars super-snabba och trevliga service får vi snart ersättning för vår kära cykel. Det ända som svider är den dyra självrisken, men bor man i cykeltjuvarnas mekka så får man väl leva med det. Men som en laglydig och naiv finne, blir man ganska chockad när man hör att alla Malmö-bor jag träffat blivit av med i snitt 3-4 cyklar. Inte riktigt klokt.

Men mitt inlägg skulle egentligen handla om blocket.se och varför ingen gör något åt mängden av stulna cyklar som säljs via det. Jag har som de flesta andra som blivit av med något dyrbart surfat omkring på nätet och försökt hitta vår stulna dyrgrip. Jag har inte hittat den, men istället har jag hittat ett stort antal konstiga annonser på blocket. Eller vad sägs om nån som säljer ett flertal begagnade Monark -cyklar för 400 kr st?? eller en annan som har 10 st juniorcyklar till salu (vissa om-målade) till ett pris av 450 kr st. Det finns tiotals liknande annonser och i de flesta fallen har de bara ett telefonnummer på annonsen och inget annat. Nu undrar jag varför blocket själv eller försäkringsbolagen inte gör något åt saken. Egentligen langar ju blocket stulna grejer. Eller så kunde polisen anställa en praktikant som skulle gå igenom annonserna. För jag tror att även stölderna skulle minska om sjäva säljandet av varorna skulle bli svårare. I Finland vet jag att huuto.net (en blandnind av tradera och blocket) gått inför att göra verksamheten ren, genom ständiga kontroller.

Eller så kunde man ju införa en lag att ramnumret alltid måste finnas på cykelns kvitto och att det ursprungliga kvittot alltid måste följa med cykeln. Lite som bilarnas registerutdrag. Och när man sedan säljer cykeln tex. på blocket så skulle det vara obligatoriskt att skriva ut ramnumret.

söndag 1 juli 2012

Fula sidan av Malmö - Dark side of Malmö

Stulen lådcykel!

RIP
Nu efter ett halvt år i Malmö råkade vi ut för den fula och mörka sidan av staden. Och det känns riktigt bittert. Alla har varnat att cyklarna inte går säkra i denna stad och därför har vi försett våra cyklar med ordentliga lås. Men tyvärr hjälpte det inte


Några elaka människor for iväg med vår fina Cargobike -lådcykel från vår låsta inner-gård. Och så förstörde de vår sommar på en gång. Det blev slut på alla fina turer till strand och parker. Och väldigt ledsna barn.


Det tråkigaste med det hela är att det känns som nån i husbolaget eller deras bekanta är inblandade. För vem annan skulle veta att vi hade en lådcykel längst in på gården. Fy bubblan för onda människor.


Polisen som tog emot stöldanmälan var i alla fall väldigt trevlig, som tur. Nu får vi bara hoppas att även försäkringsbolaget ställer sig på vår sida.

Hittills har Malmö varit en bra upplevelse, just nu är jag dock ganska negativt inställd till allt. Men som tur skiner solen i alla fall.

Hoppas ingen av er köper en ny cykel utan att få se det ursprungliga kvittot - för om ingen köper stöldgods är det ingen idé att ta saker.Stolen transport bicycle

Now after seven months in Malmö, we got to experince the ugly and dark side of the city. And it feels really bitter. Everyone has warned that the bikes are notsafe in this city,therefore, we have equipped our bikes with proper locks. But unfortunately it did not help.

Some nasty people went away with our lovely Cargobike transport cycle from our locked inner courtyard. They destroyed our summer just like that. It was the end to all the nice trips to the beach and parks. And very sad children.

It feels like someone in the house or their friends are involved and that feels really sad. Since, who else would have known that we have a Cargobike at the back of our locked yard. I really hate evil people.

The police who took the theft report was  luckily very nice. Now we just hope the insurance company is on our side as well.

So far, Malmö has been a good experience,  but right now I am rather negative about everything. But the sun is at least shining.

I hope none of you are buying a new bike without seeing the original sales receipt - because if no one is buying stolen goods is no point in taking things.


måndag 25 juni 2012

Midsommar i Skåne

Midsommaren firade vi praktiskt i en liten stuga vid havet som låg under 10 kilometer bort från vårt hem. Vilket betydde att vi kunde åka ut till stugan med vår lådcykel (verkligt ekofirande :). Dessutom var det kort väg att åka tillbaka efter allt vi glömt på midsommaraftonen.

Intressant var att Malmö inte alls tömdes på midsommaren. Hemma i Finland är jag van med att hela staden blir totalt öde när midsommaren infaller. Alla åker ut till landet. Men i Malmö var det fullt av liv och leverne och massa program. Det var meningen att  vi skulle delta i dans runt midsommarstången i Limhamn, men just då öste det ner, så det blev inget lockande alternativ.

Fast man inte kunde bada bastu så
kunde man simma,
i alla fall en del :)
En verkligt intressant grej var Tivoli och ett krimskrams - torg vid Sibbarp. Vi funderade när vi såg att de byggde upp torget, att vem skulle besöka något sådant och mitt i midsommaren... Men tji fick vi, för senare såg vi att det var alldeles smockfullt på torget och folk köpte billiga grejer som tokiga. En kulturskillnad tror jag.
Vi finnar föredrar att sitta och titta på havet och på en öppen eld under midsommaren. En annan sak vi brukar göra är att bada bastu och det saknade jag. Så gott som alla stugor i Finland har nämligen bastu.  I och för sig kunde vi ha besökt havsbadet i Sibbarp, men det där med egen bastu är bättre.

Men vi hade nog en väldigt lyckad midsommar med fint väder. Det regnade bara på förmiddagen på midsommarafton och sedan var det fint ända till förmiddagen på söndag.

Här följer lite foton:


Bron till Köpenhamn

Skuggdans på midsommarafton

Vy från utsiktstornet vid brofästet


Badandet var absolut det roligaste under hela midsommaren

Lekparkerna var också skoj


Tyvärr hade vi ingen Finlands -flagga. 
torsdag 14 juni 2012

Nationaldag vs. Sjävständighetsdag - National Day vs. Independence Day

Så här en vecka efter nationaldagen är det ju väldigt aktuellt att skriva om det, men jag gör det i alla fall.

Fas härt på ballongen ser det ju ut som Finlands -flagga
då det tryckts i blått och vitt.
It looks like the Finnsih flagg on the balloon, since it is printed i blue &white.
Nationaldagen är jätte olika i de två länderna. Fast i Finland firar vi förstås Självständighetsdag vilket ju i sig redan är högtidligt. Men båda länderna firar den 6. Sverige i juni och Finland i december.
Den svenska nationaldagen har från början firats som den svenska flaggans dag och först 1983 infördes nationaldagen på samma dag.
Finland firar sin självständighet från Ryssland vilket skedde 1917.

Här i Sverige är det mera karneval stämning som gäller. Det delas ut flaggor och ballonger över allt i stan, vilken leder till att alla går omkring med en liten Sverige-flagga. Oftast firas det med picnic och konserter. Så brukar kungligheterna besöka olika delar av landet. I år var det prins Daniel som besökte Malmö. Flickorna tyckte nog att det bästa med dagen var ballongerna.

I Finland är firas självständigheten mera högtidligt. Vi klär kanske klär oss fint och äter en god middag. Flaggan finns i flaggstången, men sällan går alla på stan och viftar med flaggor.
Istället brukar vi duka i blått och vitt och så tänder vi två ljus i fönstren till minnet av alla stupade. Och så bänkar vi oss framför TV:n för att följa med självständighetsbalen på
presidentens slott (en minivariant av Nobel-balen).

File:Kungstradg rden (2560839047).jpg
Wikipedia
Det här med flaggor är annars också vanligare här i Sverige. På många barnkalas har man cocktailpinnar med små svenska flaggor och serpentiner i gult och blått. Det finns över huvudtaget mycket mera pynt med den svenska flaggan. Här kan man t.o.m beställa en gratis flagga till sin flagsstång inför nationaldagen.

 I Finland har finska flaggan på nåt sätt blivit mer en politisk symbol för vissa partier, vilket ju är helt fel. Det är mera på idrottstävlingar och under Eurovisionen som flaggan syns och viftas med.

Kanske  Finland också borde dela ut flaggor på självständighetsdagen. Det blir i alla fall fina turistbilder.


National Day vs. Independence Day

National Day celebration is very different in the two countries. But in Finland we celebrate Independence Day, of course, which in itself is already solemnly.

But both countries celebrate the 6. Sweden in June and Finland in December.
The Swedish National Day has been celebrated as the Swedish Flag Day,until 1983 when the National Day was established on the same day.
Finland celebrates its independence from Russia which was in1917.

Here in Sweden it is more carnival atmosphere that apply. Flags and balloons are handed out all over town, which means that everyone walks around with a small Sweden flag. Usually it is celebrated with picnics and concerts. Also royal family visits different parts of the country. This year it was Prince Daniel who visited Malmö.

In Finland the celebration of Independence Day is more solemn. We  may dress nice and eat a good dinner. The flag is in the flag pole, but rarely anyone walks arounfd the city with a Finnish flag.Instead, we usually lay the table in blue and white athen we light two candles in the windows to the memory of all fallen in the war.  Then we seat down in front of the TV to watch the Independence ball from the Presidential Palace (a mini version of the Nobel-ball).

The flags are very common to use all over the place here in Sweden. In many children's parties they have cocktail sticks with little Swedish flags and streamers of yellow and blue. There are in general much more decorations with the Swedish flag in the stores.
 In Finland, the Finnish flag has some way become a more political symbol of some parties, which of course is totally wrong. We use the flags in sports competitions and in the EurovisionsMaybe Finland should also start to hand out flags on Independence Day. It will at least be nice tourist pictures.